Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14.
88220 Široki Brijeg

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE U USAID PROJEKTU POMOĆI LOKALNOJ UPRAVI U BOSNI I HERCEGOVINI

Projekt pomoći lokalnoj upravi u Bosni i Hercegovini (BiH), koji financira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), objavljuje drugi poziv za jedinice lokalne samouprave (JLS) za dostavljanje prijava za sudjelovanje u Projektu.

USAID LGAA Javni poziv vizual

USAID LGAA je petogodišnji program pomoći čiji je cilj pružiti pomoć za 30 odabranih partnerskih JLS da postanu efikasnije, transparentnije i odgovornije u pružanju javnih usluga građanima i poslovnim subjektima, te da jačaju vlastite kapacitete za ispunjavanje društveno-ekonomskih potreba svojih zajednica. Nakon prvog poziva objavljenog u veljači 2023. godine odabrano je deset JLS, dok će u okviru drugog poziva biti odabrano novih 20 JLS koje ispune određene kriterije za sudjelovanje.

Odabranim JLS će biti pružena višegodišnja tehnička pomoć da bolje planiraju, upravljaju i poboljšaju kvalitet javnih usluga, potaknu održivi lokalni razvoj, povećaju transparentnost, odgovornost i ojačaju sudjelovanje građana i poslovnih subjekata u procesima donošenja odluka.

Podrška Projekta je prilagođena specifičnim uvjetima i potrebama svake partnerske JLS i može sadržavati izradu planova održivosti za podršku javno-privatnom partnerstvu, jačanje kapaciteta za pristup fondovima Europske unije, kao što je Instrument pretpristupne pomoći (IPA) te drugim mogućnostima financiranja iz donatorskih sredstava, podršku u kreiranju kvalitetnijih usluga za građane, pružanje potrebnih znanja, ekspertize, profesionalna usavršavanja i sl. Osim toga, odabrane JLS će moći ostvariti pravo na pomoć za nabavku programa i opreme iz područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija, neophodnih za unaprjeđenje rada te kvalitetnije planiranje i upravljanje ekonomskim rastom i lokalnim razvojem.

USAID LGAA će pružiti podršku u sljedećim područjima:

 • Jačanje kapaciteta JLS za pružanje transparentnih, odgovornih i kvalitetnih javnih usluga kroz partnerstva, što može obuhvatiti aktivnosti vezane za unaprjeđenje efikasnosti i efektivnosti određenih procedura, poboljšanje regulatornog okvira, digitalizaciju procesa, izgradnju ili unapređenje digitalne infrastrukture, i sl.
 • Omogućavanje inicijativa održivog razvoja kroz partnerstvo s privatnim sektorom i civilnim društvom s ciljem poboljšanja poticajnog poslovnog okruženja što, između ostalog, može obuhvatiti podršku aktivnostima na stvaranju pretpostavki za organizacijsko i institucionalno održiv lokalni razvoj, podršku unaprjeđenju upravljanja javnom imovinom, podršku implementiranju projekata javno-privatnog partnerstva, podršku u privlačenju investicija za realizaciju kapitalnih projekata povezivanjem raspoloživih domaćih i međunarodnih sredstava za financiranje i razvoj, uključujući i sredstva iz dijaspore, privatnog sektora, donatora, privatnih kreditora, i sl.
 • Unaprjeđenje komunikacije JLS i suradnje s lokalnim zajednicama i građanima, kao i osnaživanje građana i poslovnih subjekata kako bi utjecali na donošenje odluka i zahtijevali pozitivne promjene. To može obuhvatiti rad s mjesnim zajednicama, uspostavljanje savjetodavnih odbora građana, uključivanje organizacija civilnog društva u cilju podrške inkluzivnijem razvoju, uspostavljanje odnosno unaprjeđenje mehanizama za sudjelovanje građana i uvođenje društvenog monitoringa lokalnih javnih usluga, uspostavljanje novih kanala za suradnju i komunikaciju s građanima, te povećanje transparentnosti djelovanja JLS kroz izradu informativnih materijala prilagođenih građanima, opsežnije korištenje društvenih medija, i sl.

 

Šta se očekuje od JLS koje sudjeluju u Projektu?

 • spremnost da provode reforme/intervencije koje doprinose promjenama i imaju snažan efekat na poboljšanje kvaliteta života,
 • posvećenost otvorenom, transparentnom i odgovornom načinu rada,
 • posvećenost participativnim, inkluzivnim procesima rada uz odgovarajuće poštovanje i obzir prema ugroženim zajednicama, manjinama, ženama i mladima,
 • spremnost da podijele uspjeh i poučna iskustva s drugim JLS, i
 • posvećenost efikasnom i efektivnom implementiranju, koordinaciji i izvještavanju, uključujući imenovanje kontakt osobe za saradnju sa Projektom.

 

Koji su kriteriji za odabir JLS?

Partnerske JLS će biti odabrane na osnovu sljedećih kriterija:

 • regionalna raznovrsnost,
 • broj i sastav stanovništva,
 • vodstvo i želja da provedu korjenite promjene u vlastitim zajednicama te da drugim JLS budu poticaj za promjene,
 • broj potencijalnih korisnika programske pomoći i potencijalni društveno-ekonomski efekat (unaprijeđen kvalitet i obim usluga, osnažena lokalna privreda),
 • mogućnost povećanja prihoda, osiguranja neophodnog udjela u troškovima i poticanja dodatnih resursa,
 • potencijal za sinergiju sa USAID-om i drugim donatorskim programima,
 • kapacitet za korištenje tehničke pomoći za provođenje promjena u pružanju javnih usluga i upravljanje projektima lokalnog razvoja,
 • spremnost i potencijal za uspostavljanje partnerstva sa drugim JLS u cilju ostvarivanja međuopćinske suradnje za poboljšanje/proširenje usluga, i potencijal da budu mentor/uzor drugim, manje razvijenim JLS.

Proces podnošenja prijave i rok

Potrebno je da JLS ispune priloženi Obrazac za prijavu na jednom od službenih jezika u BiH i dostave ga sa pratećim pismom. Obrazac je potrebno detaljno popuniti sa potrebnim podacima i informacijama te priložiti sve tražene i druge relevantne dokumente koji potvrđuju navode date u Obrascu. U pratećem pismu treba navesti razloge zbog kojih JLS želi biti dio Projekta te zašto smatra da bi trebala sudjelovati u Projektu. Prateće pismo naslovljeno na USAID LGAA treba potpisati gradonačelnik/načelnik JLS.

Prijave za sudjelovanje u Projektu treba dostaviti najkasnije do 25. listopada 2023. godine do 17:00 sati,  elektronskim putem na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 Prijave koje ne budu dostavljene u navedenom roku neće biti uzete u razmatranje.

Proces odabira JLS

Proces odabira JLS odvijat će se u dvije faze.  U prvoj fazi će se izvršiti preliminarna selekcija JLS na osnovu detaljne analize podataka i informacija sadržanih u Obrascu za prijavu, dostavljenoj dokumentaciji, te u pratećem pismu.

U drugoj fazi će se obaviti posjeta preliminarno odabranim JLS pri čemu će se obaviti intervjui sa rukovodstvom i određenim uposlenicima JLS. Pored toga, predstavnici USAID LGAA će se sastati i sa predstavnicima civilnog društva i privatnog sektora u JLS, kako bi se procijenila i njihova spremnost i interes za učešće u Projektu. Intervjui će se obaviti u periodu od 07. do 24. studenog 2023. godine.

Konačan izbor partnerskih JLS će se obaviti na osnovu analize podataka, informacija i dokumentacije  dostavljenih tijekom procesa prijave, informacija sakupljenih tijekom posjete JLS i obavljenih intervjua, te na osnovu ispunjavanja kriteriji navedenih u ovom Pozivu, uzimajući pri tome u obzir opće ciljeve Projekta.

JLS koje ne budu odabrane tijekom preliminarne selekcije, kao i one koje ne budu odabrane nakon konačne selekcije bit će o tome pismeno obaviještene.

U slučaju bilo kakvih pitanja u pogledu ovog Poziva i prijave, molimo Vas da pošaljete poruku na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informativni sastanci

USAID LGAA će organizirati informativne sastanke sa zainteresovanim JLS na pet lokacija, te dvije online sesije:

 1. 12. listopad 2023. 1 10:00 sati  1 Bihać, Hotel Paviljon
 2. 13. listopad 2023. 1 11:00 sati  1 Bijeljina, Hotel Drina
 3. 14. listopad 2023. 1 11:00 sati  1 Online https://bit.ly/3rDKzEG
 4. 15. listopad2023. 1 11:00 sati  1 Mostar, Hotel Buna
 5. 16. listopad 2023. 1 11:00 sati  1 Trebinje, SL Industry Hotel
 6. 17. listopad 2023. 1 11:00 sati  1 Livno, Hotel Novitas
 7. 18. listopad 2023. 1 11:00 sati  1 Online https://bit.ly/3PLgHOr

 

Prijave jedinica lokalne samouprave očekujemo najkasnije do 25. listopada 2023. godine do 17:00 sati,  elektronskim putem na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Izvor: https://redah.ba/

© Copyright 2024 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search