Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14.
88220 Široki Brijeg

Europske integracije i međunarodna suradnja

  • Koordinacija i praćenje provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kao i drugih ugovornih obveza između Europske unije i Bosne i Hercegovine u nadležnosti Vlade Županije, županijskih ministarstava, i drugih tijela županijske uprave;

  • Obavljanje poslova u procesu pregovaranja s EU o pristupanju BiH punopravnome članstvu i sklapanju sporazuma BiH s EU;

  • Obavljanje poslova vezano za pružanje stručne potpore tijelima uključenim u proces pristupanja EU u nadležnosti Vlade Županije, županijskih ministarstava i drugih tijela županijske uprave;

  • Obavljanje poslova suradnje s tijelima EU i međunarodnih organizacija i institucija u BiH i inozemstvu u okviru obavljanja poslova iz djelokruga Ureda za EU integracije;

  • Koordinacija aktivnosti i praćenje prilagodbe i napretka u ispunjavanju gospodarskih i pravnih kriterija za članstvo prema poglavljima pravne stečevine EU;

  • Koordinacija korištenja programa i inicijativa koje se financiraju iz proračuna EU (programa pomoći EU trećim zemljama te programa i inicijativa EU), kao i programa koje bilateralno financiraju države članice EU;

  • Sudjelovanje u pregovorima s tijelima EU vezano uz korištenje programa koji se financiraju iz proračuna EU;

  • Izrada strateških dokumenata za korištenje strane pomoći u procesu pristupanja EU te usklađivanje korištenja programa pomoći EU i država članica EU s potrebama koje proizlaze iz procesa integracije BiH u EU;

  • Obavljanje i drugih poslova iz područja europskih integracija odnosno pristupanja BiH EU i međunarodna suradnja u nadležnosti Vlade Županije, županijskih ministarstava i drugih tijela županijske uprave.
© Copyright 2024 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search