Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

ŽUPANIJSKI ODBOR ZA RAZVITAK

Županijski odbor za razvitak (ŽOR) za provedbu Strategije razvitka Županije Zapadnohercegovačke je savjetodavno i operativno tijelo u procesu upravljanja razvitkom.

Zadaci i uloga ŽOR-a u procesu implementacije Strategije razvitka Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2014. - 2020. godine su sljedeći: savjetodavna potpora procesu izrade godišnjih i trogodišnjih operativnih planova Strategije razvitka prema razvojnim prioritetima i mjerama utvrđenim u okviru integrirane ili sektorskih strategija razvoja; savjetodavna potpora i sudjelovanje u izradi sektorskih strategija razvitka, lokalnih strategija razvitka i strategija razvitka u Federaciji BiH; koordinacija, savjetodavna potpora i aktivno sudjelovanje u procesu programiranja Instrumenta za predpristupnu pomoć EU i drugih programa i fondova koji su od interesa za županiju; savjetodavna uloga u procesu usklađivanja proračuna i programa javnih investicija s razvojnim prioritetima definiranim u usvojenim strateškim dokumentima; aktivnosti na pripremi poticajnih mehanizama za financiranje ili sufinanciranje razvojnih prioriteta utvrđenih u Strategiji razvitka; savjetodavna potpora i koordinacija razrade i provedbe projekata identificiranih u Strategiji razvitka u suradnji s nadležnim državnim, entitetskim, županijskim ministarstvima/institucijama, susjednim županijama, te gradovima i općinama, a koji doprinose realizaciji razvojnih prioriteta; koordinacija procesa monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji Strategije razvitka; osiguravanje transparentnosti u procesima planiranja, programiranja i provedbe, monitoringa, evaluacije i izvještavanja po svim aktivnostima vezanim za operacionalizaciju Strategije razvitka; ostali poslovi koje povjeri Vlada, a vezani su za operacionalizaciju Strategije razvitka.

ŽOR u koordinaciji s Uredom Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije ima aktivnu ulogu u procesu upravljanja razvitkom.      

Članovi Županijskog odbora za razvitak

© Copyright 2019 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search