Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Vijesti

Vlada Federacije BiH jučer je objavila Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje i sufinanciranje projekata, zahtjeva, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH. Javni poziv je u skladu sa Odlukom Vlade FBiH od 19. svibnja ove godine, a koja se odnosi na kapitalne transfere iz Budžeta FBiH drugim nivoima vlasti u ukupnom iznosu od 29 milijuna KM.

Strategijom jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH i ciljevima iz Programa rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2022. godinu i Trogodišnjeg plana rada Federalnog zavoda za zapošljavanje 2022-2024, te Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Službene novine Federacije BiH“, broj 54/19 od 31.srpnja 2019.

godine, sačinjen je Program sufinanciranja zapošljavanja 2022. godine.

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 45.000.000,00 KM u skladu sa

Financijskim planom za 2022. i procjenom za 2023. i 2024. godinu.

Obavještavamo sve zainteresirane da će Federalno ministarstvo kulture i športa - Federalno ministarstvo kulture i športa interventna sredstva dodjeljivati tokom cijele godine, odnosno, do utroška raspoloživih sredstava za svaki transfer posebno, a na osnovu pristiglih zahtjeva koji ispunjavaju potrebne uvjete. Sredstva će se isplaćivati u skladu sa kriterijima utvrđenim u Odluci o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 37/22).

Interreg ADRION objavio 5. vanredni poziv

 

U okviru Jadransko-Jonskog programa transnacionalne sauradnje 2014-2020 (Interreg ADRION) objavljen je 5. izvanredni poziv za dostavljanje prijedloga projekata. Rok za dostavljanje prijedloga projekata je 08. srpnja 2022. godine do 15:00 sati.

Na osnovu Posebnog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje zastupa Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, i Švedske, koju zastupa Švedska Međunarodna razvojna agencija za suradnju, za podršku provođenju programa FIGAP II. (2017. – 2021.) od 21.20 veljače 2018.godine i Supsidijarnog sporazuma između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Gender centra – Centar za jednakost i ravnopravnost spolova Republike Srpske i Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine od 24. Listopada 2018.godine, te Pravila o organizaciji i radu FIGAP II Programa, od 18. lipnja 2019, a u skladu sa Godišnjim planom rada FIGAP II Programa za 2022.godinu, Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje:

© Copyright 2022 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search